Gebruiksvoorwaarden: ‘De Warmste Week’ op WhatsApp

Deze voorwaarden bepalen de regels die van toepassing zijn wanneer je toetreedt tot de WhatsApp-community 'De Warmste Week'. Zowel wat betreft het delen van informatie, als je interactie met anderen. Wanneer je lid wordt van de WhatsApp-community, aanvaard je automatisch en onvoorwaardelijk deze voorwaarden. VRT raadt je aan deze aandachtig te lezen vooraleer je de een toegangsverzoek verstuurt. 


DWW COMMUNITY BIJZONDERE GEBRUIKSVOORWAARDEN 


1. Over deze voorwaarden 


1.1 Waarom moet ik deze gebruiksvoorwaarden lezen? 


Deze voorwaarden bepalen de regels die van toepassing zijn wanneer je toetreedt tot de WhatsApp-community van De Warmste Week (hierna ‘DWW’). Zowel wat betreft het delen van informatie, als je interactie met anderen. 


Wanneer je lid wordt van de Community, aanvaard je automatisch en onvoorwaardelijk deze voorwaarden. 


Deze bijzondere gebruiksvoorwaarden moeten worden gelezen in aanvulling op de algemene VRT-gebruiksvoorwaarden en de actievoorwaarden van De Warmste Week. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze bijzondere voorwaarden en de algemene voorwaarden hebben de bijzondere voorwaarden voorrang.  


Wij raden jou aan deze bijzondere gebruiksvoorwaarden, alsook de algemene VRT-gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen vooraleer je een toegangsverzoek verstuurt. 


1.2. Wat is “de Community”?

 

De Warmste Week is de solidariteitsactie van de VRT, die jaarlijks wordt georganiseerd in de week voor Kerst, van 18 tem 24 december. Het thema van 2023 is ‘opgroeien zonder zorgen’. 


DWW wil awareness creëren rond een maatschappelijk thema en Vlamingen motiveren om een geldinzamelingsactie te organiseren. Het ingezamelde geld wordt gebruikt ten voordele van 287 concrete projecten rond het thema die door het Koning Boudewijnfonds zijn geselecteerd en in 2024 zullen worden uitgevoerd. 


DWW blijft zich onderscheiden door continu te innoveren en op originele manieren onlinecontent te maken. DWW denkt dan ook mee met zijn publiek en stelt de leefwereld van zijn mediagebruikers centraal bij het creëren van content, via een mediamix over verschillende platformen. DWW wil dan ook zijn publiek zoveel mogelijk betrekken bij alles wat het merk doet. 


Daarom heeft DWW een WhatsApp-Community opgericht, waarbij we actievoerders nog meer willen betrekken bij het maken van digitale content en jou de connectie met onze redactie, reporters en ambassadeurs van nog dichterbij willen doen beleven. 'De Warmste Week’ is 1 Community die 6 verschillende groepen bundelt. 

 

De WhatsApp-Community bestaat uit de volgende 6 groepen: 1 algemene groep ‘De Warmste Week’ waarin we onze ervaringen, acties en leukste beelden delen. Daarnaast ook nog deze 5 groepen: 


 • ‘Limburg’, een groep waarin Limburgse actievoerders samenkomen. 

 • ‘Antwerpen’, een groep waarin Antwerpse actievoerders samenkomen. 

 • ‘Vlaams-Brabant & Brussel’, een groep waarin actievoerders uit Vlaams-Brabant en Brussel samenkomen. 

 • ‘Oost-Vlaanderen’, een groep waarin actievoerders uit Oost-Vlaanderen samenkomen. 

 • ‘West-Vlaanderen’, een groep waarin actievoerders uit West-Vlaanderen samenkomen. 


Het doel van de Community is om ervaringen en beelden van acties uit te wisselen met elkaar. Maar we kunnen ook hulp vragen voor acties en elkaar inspireren om originele acties op poten te zetten. DWW voorziet een aantal unieke verrassingen in de Community. 


Hoe je kan deelnemen aan de WhatsApp-groepen en welke voorwaarden gelden lees je in dit document.  


1.3. Wie stelt de Community ter beschikking?  


De Community wordt jou ter beschikking gesteld door DWW. DWW zal optreden als admin van de Community en zal de verschillende groepen modereren. 


DWW is een merk van de Vlaamse Radio- en Televisieomroepdienst, NV van publiek recht, met maatschappelijke zetel te A. Reyerslaan 53, 1043 Brussel. In deze voorwaarden wordt verwezen naar “DWW”, “VRT” of “wij”.  


Voor alle vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Community kan je terecht bij de klantendienst op het e-mailadres: hallo@vrt.be.  


Voor de Community wordt gebruik gemaakt van het extern platform WhatsApp. WhatsApp wordt beheerd door WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.  


Voor alle vragen en/of opmerkingen met betrekking tot WhatsApp kan je contact opnemen met WhatsApp zelf.

 

1.4. Moet ik ook nog andere voorwaarden lezen?  


Naast deze bijzondere gebruiksvoorwaarden zijn ook de algemene VRT-gebruiksvoorwaarden van toepassing. We raden je dan aan om ook de algemene voorwaarden aandachtig te lezen.  


Wij raden jou aan ook onze privacyverklaring aandachtig te lezen. Daarin staat hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens. Verder raden wij jou aan om ook de privacyverklaring en andere voorwaarden van Whatsapp aandachtig te lezen, daar ook hun eigen voorwaarden van toepassing zijn en wij hier geen invloed op hebben.  


Via de Community kan je soms ook toegang krijgen tot andere externe websites (bijvoorbeeld door middel van een link) of ermee interageren (bijvoorbeeld sociale media). Deze externe websites hebben hun eigen algemene gebruiksvoorwaarden die ook van toepassing zijn. Wij hebben geen invloed op deze voorwaarden en wij raden jou aan ook die voorwaarden te lezen.

 

1.5. Kunnen de voorwaarden veranderen?  


Wij kunnen deze voorwaarden op elk moment veranderen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de website van DWW en op de Community en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. Wij raden jou aan na te gaan of er nieuwe voorwaarden van kracht zijn.  


2. Hoe kan ik toegang krijgen tot de Community? 


Om toe te treden tot de Community moet je enkel een WhatsApp-account hebben.  

 

Je kan toetreden tot de Community via deze link. Je kan zelf beslissen bij welke groepen je wil aansluiten. Je kan op elk moment zelf beslissen om de Community te verlaten. 


2.1. Is er een bepaalde leeftijdsgrens?

 

In principe kan iedereen met een WhatsApp-account een verzoek indienen om tot de Community toe te treden. Je dient er evenwel rekening mee te houden dat de doelgroep van de DWW-Community hoofdzakelijk bestaat uit 18-plussers. De inhoud van de Community is dus gericht op meerderjarige personen. Indien je toch tot de Community toetreedt, en de inhoud ongeschikt vindt, kan je steeds de Community verlaten. (Zie punt 4.6.) 


3. Regels voor het delen van berichten en beeldmateriaal


3.1. Wat zijn de spelregels voor actieve bijdragen?

 

Jouw bijdrage (zowel beeldmateriaal als tekstberichten) in de Community mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie bevatten. Ze moet ook relevant zijn. De Community staat in het algemeen open voor iedereen die een constructieve bijdrage levert, op beschaafde toon. 

DWW wil een open, betrokken en respectvolle Community creëren. Volgende zaken worden dan ook als ongeoorloofd beschouwd en geven VRT het recht om uw bijdrage te weren en uw toegang stop te zetten. Het betreft onder meer berichten als deze: 


 • extremistisch, pornografisch, racistisch, seksistisch of beledigend zijn; 

 • lasterlijk zijn of oncontroleerbare beschuldigingen of beweringen bevatten; 

 • gescheld, haatdragende taal, een agressieve toon en/of racistische uitlatingen bevatten; 

 • in het algemeen juridisch of maatschappelijk ongepast wordt bevonden zoals, maar niet beperkt tot: 

 • het te koop aanbieden van verdovende middelen en psychotrope stoffen; 

 • ongewenste intimiteiten; 

 • schending auteursrechten of intellectuele rechten van een derde; 

 • pogingen tot oplichting of phishing (vb. het delen van malafide hyperlinks of geïnfecteerde bestanden).


Indien je gerichte beelden van anderen maakt (vb. geposeerde foto’s, selfies, …), mogen deze enkel gedeeld worden mits toestemming van de afgebeelde personen (zie ook punt 3.2.) 


3.2. Waarop moet je letten als je een bijdrage instuurt?


Je moet ervoor zorgen dat jouw bijdrage geen inbreuk pleegt op andermans rechten (bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten). Dat betekent dat je zelf over alle rechten op jouw bijdrage beschikt en/of dat je over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor hergebruik op externe media kanalen (zoals sociale media). De VRT draagt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid en je vrijwaart de VRT tegen aanspraken van derden in dit verband. 

Concreet zijn onder andere volgende zaken verboden: 


 • het delen van gericht beeldmateriaal zonder toestemming van de afgebeelde personen (vb. selfies); 

 • het zonder toestemming delen van screenshots uit de Community die anderen op welke wijze dan ook kunnen schaden; of 

 • persoonlijke informatie van anderen te delen of te misbruiken. 


3.3. Wat kan ik doen als een bijdrage van een derde mijn rechten schendt?


De VRT kan niet alle bijdragen voor de publicatie op externe mediakanalen nakijken op hun wettelijkheid of naleving van andermans rechten. Als je een inbreuk vaststelt, breng ons dan via de formele klachtenprocedure op de hoogte (zie punt 6), zodat de VRT het nodige kan doen om de inhoud te verwijderen. 


3.4. Hoe kan VRT de bijdragen gebruiken?


Als je een bijdrage deelt in de Community, geef je VRT het onbeperkte recht om deze geheel of gedeeltelijk te gebruiken en te exploiteren via elk medium (bijvoorbeeld op de VRT-onlinediensten – dit zijn alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die de VRT aanbiedt; in televisie- of radioprogramma’s en externe websites en in elke vorm (bijvoorbeeld gratis of tegen betaling, op dvd of een andere drager) en dit onbeperkt in de tijd. De VRT is u daarvoor geen enkele vergoeding verschuldigd. 


Een VRT-onlinedienst kan premoderatie gebruiken. Daarbij wordt iedere bijdrage gescreend alvorens ze op het scherm verschijnt. De VRT kan uw bijdrage ook inkorten of aanpassen om operationele of redactionele redenen (zonder evenwel de teneur geweld aan te doen). De VRT heeft het recht om (automatische) filters te gebruiken tegen ongewenste woorden of uitdrukkingen. 


3.5. Over VRT-content  


VRT-content is inhoud die VRT via haar VRT-onlinediensten, inclusief de Community, toegankelijk maakt voor het brede publiek. Het gaat onder meer om geluidsfragmenten, video, tekst, foto’s, interactieve toepassingen, programmagegevens, bestanden, software en andere content.  


De VRT-content is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs- en naburige rechten, merkenrechten, databankrechten en rechten op computerprogramma’s. Deze rechten zijn eigendom van VRT en/of derde partijen (bijvoorbeeld licentiegevers of -gebruikers). Zonder de voorafgaande toestemming van de VRT en/of deze derde partijen mag u daarom de VRT-content niet kopiëren, bewerken, publiceren, exploiteren of op een andere manier gebruiken, behalve als dat expliciet is toegestaan door deze voorwaarden. De VRT neemt technische beveiligingsmaatregelen om haar rechten en/of die van derde partijen en/of de VRT-content te beschermen. Je mag deze voorwaarden niet omzeilen, verwijderen of wijzigen, noch ervoor zorgen dat anderen dat kunnend doen.  


Indien je wenst VRT-content te hergebruiken, dien je dus de toestemming te bekomen van de VRT of te handelen onder een uitzondering uit de auteurswetgeving. Voor meer informatie hieromtrent, gelieve de algemene VRT-gebruiksvoorwaarden te lezen.  


3.6. Sancties bij overtredingen


De VRT kan zonder kennisgeving een bijdrage weren als ze niet voldoet aan deze voorwaarden en de betreffende WhatsApp-groep eventueel helemaal sluiten. Als je een ongepaste bijdrage instuurt, heeft de VRT het recht je als deelnemer te schrappen. Bij overtreding van deze voorwaarden kan in eerste instantie een waarschuwing gegeven worden. Bij een tweede overtreding zal DWW overtreders uit de Community verwijderen. De VRT hoeft haar weigering en/of schrapping niet te motiveren. 


De VRT heeft ook het recht in te grijpen als naar haar oordeel personen of groepen het debat dreigen te monopoliseren. 

De VRT is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in de WhatsApp-groepen. 


4. Privacy & gebruik persoonsgegevens 


4.1. Welke gegevens gebruikt de VRT van mij?  


Als je deelneemt aan de Community zullen wij jouw telefoonnummer en, afhankelijk van je instellingen in WhatsApp, indien nodig ook je naam, voornaam, gebruikersnaam of emailadres en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van een overeenkomst die je met ons sluit door het toetreden tot de Community en het aanvaarden van deze voorwaarden.  

Voor meer informatie over hoe de VRT omgaat met je persoonlijke gegevens en welke rechten je hebt en/of hoe je deze kunt uitoefenen, gelieve onze privacyverklaring aandachtig te lezen. 


4.2. Welke derde partijen kunnen mijn gegevens ontvangen?  


De Community maakt gebruik van het extern platform WhatsApp. Dit houdt in dat ook zij toegang hebben tot jouw gegevens. Voor meer informatie over hoe WhatsApp omgaat met je persoonlijke gegevens, gelieve de privacyverklaring van WhatsApp aandachtig te lezen. 


De persoonsgegevens (inclusief beeldmateriaal) die je aan VRT verstrekt, kan de VRT bij inbreuk op deze voorwaarden aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten doorgeven, bijvoorbeeld als ze onderzoek doen naar ongeoorloofd online gedrag. 


4.3. Kan iedereen in de Community mijn persoonlijke informatie (zoals naam, telefoonnummer en profielfoto) zien?


DWW kan als beheerder steeds je telefoonnummer zien. Wil je niet dat anderen in de Community je persoonlijke informatie kunnen zien, dan dien je zelf de privacy-instellingen van je WhatsApp-Account aan te passen. 

Voor meer informatie zie: servicevoorwaarden WhatsApp.


4.4. Worden de foto’s die ik deel automatisch opgeslagen op de telefoon van de Community leden?


Het automatisch opslaan van beelden op de mobiele toestellen van andere leden in de Community is niet in handen van DWW als beheerder. Elke gebruiker kan zelf instellen of beelden automatisch worden bijgehouden. 

Voor meer informatie zie: servicevoorwaarden WhatsApp.


4.5. Zal DWW mijn persoonlijke informatie delen op haar socialemediakanalen en/of enige andere VRT-kanalen (i.e. VRT-onlinediensten, televisie- of radioprogramma’s, externe websites, etc.)?


Buiten het beeldmateriaal waar je mogelijks opstaat, zal DWW in principe geen andere persoonlijke informatie over je delen.  

Indien er door DWW screenshots genomen worden uit de gesprekken, zal DWW er steeds voor zorgen dat niet relevante informatie zoals je nummer of profielfoto, onleesbaar gemaakt worden alvorens het screenshot te publiceren. 

Mocht je naam in een tekstbericht vermeld worden dat DWW wil delen, dan zal DWW er steeds voor zorgen dat vb. enkel je voornaam of initialen zichtbaar zijn. 


4.6. Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik de Community verlaat?


Je kan op elk moment beslissen om de Community te verlaten. Ga naar de informatiepagina van de Community. Tik op Verlaat Community > Verlaat. Je kan vooraleer je de Community verlaat, beslissen om jouw gedeelde media te verwijderen uit de Community. Meer lees je in de Servicevoorwaarden van WhatsApp


4.7. Hoe lang houdt VRT mijn gegevens bij?


De Community bestaat tot en met 24 december 2023. DWW behoudt zich het recht voor om Communities op elk moment de deactiveren (vb. bij stopzetting of verandering van een radioprogramma/format) of nieuwe Communities op te zetten. 

Wanneer DWW een Community deactiveert: 


 • Worden groepen ontkoppeld; 

 • Wordt de aankondigingsgroep gesloten; en 

 • Worden community-gegevens verwijderd. Leden kunnen eerdere gegevens, zoals beheerders en groepen, niet meer bekijken.


Bijdragen die je zelf ingestuurd hebt, kunnen na het deactiveren van de Community nog steeds verder gebruikt worden overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in artikel 3.4. 


5. Wedstrijden  


Indien er wedstrijden worden georganiseerd via de Community gelden de regels van het algemeen wedstrijdreglement, deze vind je hier terug. 


6. Hoe kan ik ongepaste zaken melden of mijn rechten uitoefenen?


Klachten moet u indienen via de officiële klachtenprocedure, onder meer via volgend e-mailadres: klachtenprocedure@vrt.be.  

 

Meer informatie over het indienen en de behandeling van deze klachten vindt u op de website van de VRT

 

Wil je meer weten hoe VRT met je persoonsgegevens omgaat, wat je rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen, raadpleeg dan de website van VRT