Actievoorwaarden: De Warmste Week

De Warmste Week is een solidariteitsbeweging die Vlamingen wil motiveren om een geldinzamelingsactie te organiseren voor een van de goede doelen van De Warmste Week.


Wij jij dit ook doen? Geweldig! Maar we vragen je wel om je te houden aan de volgende spelregels.


Wat is verplicht al organisator van een actie?

Elke actie die in het kader van De Warmste Week wordt georganiseerd, moet officieel geregistreerd worden via dewarmsteweek.be.


Hiermee verklaart de actievoerder zich akkoord met de actievoorwaarden, zoals hieronder beschreven.


Je bent zelf verantwoordelijk voor de praktische en organisatorische kant van je actie. Je zorgt zelf voor de nodige vergunningen, verzekeringen, toestemmingen, promotie en alle andere formaliteiten.


De VRT kan niet worden aangesproken voor de actie die je hebt georganiseerd.


Wie kan een actie organiseren

Het is iedereen van 18 jaar of ouder toegestaan om acties te ondernemen voor De Warmste Week mits aanvaarding van de actievoorwaarden. Als je minderjarig bent, dan moet je de uitdrukkelijke toestemming krijgen van je beide ouders of voogd.


Als je een actie registreert onder de naam van een organisatie, vereniging of bedrijf, 

dan moet je hiervoor bevoegd zijn.


Ook politieke partijen of organisaties mogen acties organiseren voor De Warmste Week. De acties zelf dragen echter nooit (partij)politieke boodschappen uit. Ze mogen ook geen voorwerp zijn van een (partij)politieke campagne.


Welke acties zijn niet toegelaten

Acties in het kader van De Warmste Week zijn niet extremistisch, pornografisch, racistisch, seksistisch of beledigend 

van inhoudt, toon of teneur, of komen kwetsend of discriminerend over.


Acties in het kader van De Warmste Week bevatten geen gescheld, haatdragende taal, een agressieve toon of racistische uitlatingen.


Acties zijn geen onderwerp van (partij)politieke boodschappen of campagne.


Mag ik het logo van De Warmste Week gebruiken? (Logo voorwaarden)

VRT is de houder van de beeld- en woordmerken "De Warmste Week" en "De Warmathon".


VRT geeft organisatoren van acties het recht om deze beeld- en woordmerken te gebruiken in het kader van hun acties.


Het basislogo en stijlelementen van De Warmste Week worden aangeboden via dewarmsteweek.be. Je vindt dit terug als je inlogt via 'Mijn Warmste Week'.


Het basislogo van De Warmste Week mag enkel in de door ons aangeboden vorm worden gebruikt. De andere stijlelementen van De Warmste Week die via download worden aangeboden mogen vrij gebruikt worden, zoals beschreven in De Warmste Week stijlgids.


Je mag het beeld- en woordmerk 'De Warmste Week' of gelijkaardige termen niet registreren als domeinnaam of gebruiken in advertenties (inclusief Google Adsense), zonder toestemming van VRT. (Zie ook: commerciële actievoorwaarden.)


VRT zal streng toezien op de naleving van deze voorwaarden en optreden tegen misbruik.


Hoe moet ik de opbrengst van mijn actie storten?

Als je een actie organiseert voor een goed doel van De Warmste Week, stort je de opbrengst via dewarmsteweek.be (of overschrijving) naar de Koning Boudewijnstichting. 

Zij zullen het volledige bedrag doorstorten naar het goede doel.


Om de opbrengst van jouw actie me te kunnen nemen in het totaalresultaat van de solidariteitsactie, vragen we je om het bedrag van je actie zo snel mogelijk

na afloop te storten via 'Mijn Warmste Week' (of overschrijving). 

De uiterlijke datum hiervoor is 31 januari 2021.


Je verbindt je ertoe de opbrengst van je actie te storten via gebruik van de unieke gestructureerde mededeling

die je kan aanvragen via 'Mijn Warmste Week' via de knop 'Betalingen'.


Als je de betaling van je actie niet correct uitvoert, of als je een actie dubbel registreert, of annuleert, dan kan de Koning Boudewijnstichting niet nagaan of de actie correct werd afgerond. Dan kan de Koning Boudewijnstichting je contacteren om te vragen om het bedrag alsnog over te maken.


Het is niet mogelijk om cash geld af te geven tijden De Warmste Week. Je kan enkel een symbolische cheque afgeven op een van onze events.


Acties voor De Warmste Week geven geen recht op een fiscaal attest.


Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens?

De persoonlijke gegevens van de persoon die de actie registreert, worden door de VRT in een bestand opgenomen. De VRT of de Koning Boudewijnstichting kan je contacteren over de opvolging van uw actie. Het beleid van de VRT met betrekking tot deze persoonsgegevens en de verwerking ervan kan je terug vinden via https://dewarmsteweek.be/privacy


Commerciële actievoorwaarden voor bedrijven

Ben je een onderneming en wens je De Warmste Week te steunen door een product of dienst te verkopen aan consumenten, en een deel van de opbrengst (marge of winst) via De Warmste Week te schenken, dan vinden wij dit prima als je je houdt aan de volgende commerciële actievoorwaarden voor bedrijven.


1. Je actie mag geen commerciële inslag hebben.


Indien je je schenking aan De Warmste Week koppelt aan de aankoop van een product of dienst, dan moeten beide bedragen in een correcte verhouding staan ten opzichte van elkaar.


Dit wil zeggen dat je geen potentieel persoonlijk gewin mag koppelen aan jouw geldinzamelingsactie voor het goede doel. Als VRT het vermoeden heeft dat dit wel het geval is, zal je je actie stopzetten indien dit wordt gevraagd door VRT. Je zal de reeds verkregen opbrengst ook in dat geval nog overmaken aan het goede doel.


2. VRT beschermt haar handelsnamen, merken en logo's tegen oneigenlijk gebruik en gebruik dat niet strookt met de waarden die zij nastreeft


Omschrijf bij de registratie van je actie deze zo volledig mogelijk. Als de actie niet strookt met de actievoorwaarden, heeft VRT het recht je te vragen de actie stop te zetten.


In dat geval: (i) zal VRT het goede doel op de hoogte brengen; (ii) zal je de communicatie rond De Warmste Week stopzetten en verwijderen; (iii) de verkregen opbrengst wel nog doorstorten aan het goede doel. Tenzij het gaat om een ernstige inbreuk of een vermoeden van fraude, zal VRT steeds trachten je eerst te contacteren, zodat je de eventuele fout/vergissing kan rechtzetten.


3. Geen misleidende communicatie


Hiermee bedoelen we dat de consument niet (potentieel) in verwarring gebracht mag worden, bv. doordat de consument de indruk kan krijgen dat je een partner bent van De Warmste Week, doordat de consument de indruk kan krijgen dat jouw website een website van De Warmste Week is.


Uit je communicatie moet duidelijk blijken dat jouw bedrijf de actie organiseert en hierover communiceert, en niet VRT. Bij online en offline mailing en communicatie zet je onze controle-adressen mee in je mailingbestand:

De Warmste Week

Auguste Reyerslaan 52

1043 Brussel

België

info@dewarmsteweek.be


In de communicatie van jouw actie zorg je ervoor dat alle berichten die verband houden met jouw actie (ook) doorlinken naar de website of de sociale mediakanalen van De Warmste Week. Zo kan jouw doelpubliek meteen alles te weten komen over De Warmste Week en dit vanuit de juiste bronnen.


4. Geen gelijkaardige benamingen als de officiële De Warmste Week-initiatieven


Dit zou voor verwarring kunnen zorgen bij het publiek waardoor het voor hen moeilijk wordt om de officiële De Warmste Week-initiatieven te onderscheiden van de anderen.


5. Geen logo van De Warmste Week gebruiken in advertenties en/of betalende communicatie, ongeacht het medium zonder toestemming van VRT.


6. Geen misleidende merchandising


Breng geen merchandising producten op de markt die lijken op officiële De Warmste Week-merchandising, of waarbij de consument de indruk zou kunnen krijgen dat de producten (mede) worden verkocht door De Warmste Week/VRT.


Wil je een product verkopen met een link naar De Warmste Week (bv. met het De Warmste Week-logo)? Vraag dan eerst de toestemming, en stuur ten minste één exemplaar van het product naar volgend adres of digitaal via:

De Warmste Week

Auguste Reyerslaan 52

1043 Brussel

België

info@dewarmsteweek.be


We vragen dit om te kunnen controleren dat je ons De Warmste Week logo correct gebruikt en om te controleren of het logo van De Warmste Week niet te opzichtig aanwezig is, zodat mensen zouden vergeten dat het product van jou is en niet van De Warmste Week afkomstig is. VRT neemt namelijk geen enkele aansprakelijkheid voor de producten of diensten die het 'etiket' De Warmste Week meekrijgen.


Stuur ons een kopie van het marketingmateriaal dat je wil gebruiken ter promotie van het De Warmste Week product