GOEDE DOELEN

Aan welke voorwaarden moet een vzw voldoen als goed doel van De Warmste Week?
De voorwaarden om als vzw te voldoen als goed doel van De Warmste Week zijn:

1. Ze is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). De vereniging is een vzw of een stichting naar Belgisch recht, met Nederlandstalige statuten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en opgericht uiterlijk op 31 december 2018. Ze gebruikt het Nederlands voor alle administratieve handelingen. De vzw of de stichting van openbaar nut kan eigen activiteiten in 2018 voorleggen die in overeenstemming zijn met de doelstellingen zoals geformuleerd in de statuten. Feitelijke verenigingen komen niet in aanmerking. Private stichtingen worden beoordeeld op hun maatschappelijke finaliteit.


2. Ze is Vlaams. De vzw of stichting is gevestigd in Vlaanderen of Brussel. Dat betekent dat de maatschappelijke zetel van de organisatie in Vlaanderen of Brussel is gevestigd, maar het kan ook gaan om een lokale afdeling. Ze heeft haar werking in Vlaanderen of daarbuiten.


3. Ze wordt beschouwd als een “goed doel”. De vzw zet zich in voor de levenskwaliteit van andere mensen en hun omgeving. Komen niet in aanmerking: verenigingen die uitsluitend activiteiten organiseren voor hun eigen leden, politieke partijen, onderwijsinstellingen ( incl. oudercomités, ...), vzw’s die opgericht zijn door de overheid, verenigingen die voornamelijk fondsen werven voor andere vzw’s of voor bepaalde individuen, bedrijfsfederaties, werkgevers- en werknemersorganisaties, jeugdbewegingen, serviceclubs.

Deze voorwaarden moeten allemaal vervuld zijn.