Actievoorwaarden

Woord vooraf


We vinden het geweldig dat je een actie wil organiseren in het kader van De Warmste Week! Hieronder vind je een aantal belangrijke voorwaarden waarmee je rekening moet houden. Neem deze zeker door vooraleer je van start gaat met je actie. 


Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die een actie registreert en/of organiseert in het kader van De Warmste Week. VRT en/of de Koning Boudewijnstichting kunnen deze voorwaarden steeds aanpassen indien zij dit nodig of nuttig achten. Deze registratievoorwaarden worden bekendgemaakt op de website van dewarmsteweek.be en kunnen worden afgedrukt.


Algemeen


De Warmste Week is een actie van de VRT, waarbij we mensen met een warm hart zich vrijwillig en belangeloos willen laten inzetten voor een goed doel dat is erkend door De Warmste Week. Deze verbindende missie en stimulans voor solidariteit wil De Warmste Week met hart en ziel bewaken en verdedigen.

Om die reden accepteren we in het kader van De Warmste Week geen acties of initiatieven die extremistisch, pornografisch, racistisch, seksistisch of beledigend zijn, of in die zin kunnen overkomen.


We aanvaarden ook geen acties die gescheld, haatdragende taal, een agressieve toon en/of racistische uitlatingen bevatten.


Het is iedereen toegestaan om onder deze voorwaarden acties te ondernemen voor een van de goede doelen van De Warmste Week. Dus ook politieke partijen of organisaties, maar de acties zelf dragen nooit (partij)politieke boodschappen uit. Ze mogen ook geen voorwerp zijn van een (partij)politieke campagne.


Ook over commerciële belangen van actievoerders zijn er enkele, duidelijke afspraken. Zie voorwaarden B2C verderop.


Particulieren en bedrijven


Als je een actie organiseert en registreert voor De Warmste Week, dan ga je akkoord met de volgende belangrijke voorwaarden:


 • Je moet 18 jaar of ouder zijn. Als je minderjarig bent, dan moet je de uitdrukkelijke toestemming krijgen van je beide ouders of voogd.
 • Als je een actie registreert onder de naam van een organisatie, vereniging of bedrijf, dan moet je hiervoor bevoegd zijn.
 • Je actie mag geen commerciële inslag hebben. Dit wil zeggen dat je geen potentieel persoonlijk gewin mag koppelen aan de actie die je organiseert. 
 • Verkoop je een product of lever je een dienst speciaal in het kader van de Warmste Week? Dan mag je hieruit dus geen winst halen. 


Registratie van je actie


 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de praktische en organisatorische kant van je actie. Je zorgt zelf voor de nodige vergunningen, verzekeringen, toestemmingen, promotie en alle  andere formaliteiten. De VRT kan niet worden aangesproken voor de actie die je hebt geregistreerd.
 • Als je een actie organiseert, mag je promotiemateriaal gebruiken dat wordt aangeboden door De Warmste Week. Je vindt dit terug op je persoonlijke pagina via ‘Mijn Warmste Week’. Verder sta je zelf in voor de promotie van je actie.
 • VRT is de houder van verschillende merkrechten op “De Warmste Week” en “De Warmathon” (beeld- en woordmerken). VRT geeft organisatoren van acties het recht om deze merken te gebruiken in het kader van de acties in kwestie. Je mag enkel het logo gebruiken dat je downloadt vanop ‘Mijn Warmste Week’.
 • Je mag het logo van De Warmste Week niet aanpassen. Je mag het promomateriaal niet misbruiken en gebruiken voor acties buiten De Warmste Week om. Je mag het woordmerk 'De Warmste Week' of gelijkaardige termen niet registreren als domeinnaam of gebruiken in advertenties (inclusief Google Adsense) VRT zal streng toezien op de naleving van deze voorwaarden en optreden tegen misbruik. 


Persoonlijke gegevens


 • De persoonlijke gegevens van de persoon die de actie registreert, worden door de VRT in een bestand opgenomen. Het beleid van de VRT met betrekking tot deze persoonsgegevens en de verwerking ervan kan je terug vinden via  https://dewarmsteweek.be/privacy
 • De Koning Boudewijnstichting en de VRT kan je contacteren over de opvolging van uw actie.


Betalen van de opbrengst

 • Je verbindt je ertoe om de  opbrengst van je actie zo snel mogelijk na afloop te storten via ‘Mijn Warmste Week’. De uiterlijke datum hiervoor is 31 januari 2020.
 • Je verbindt je ertoe de opbrengst van je actie te storten via gebruik van de unieke gestructureerde mededeling die je kan aanvragen via ‘Mijn Warmste Week via de knop ‘Betalingen’’.
 • Als je de betaling van je actie niet correct uitvoert, of als je een actie dubbel registreert, of als je vergeet te melden dat een bepaalde actie niet doorgaat of werd geannuleerd, dan kan de Koning Boudewijnstichting niet nagaan of de actie correct werd afgerond. De Koning Boudewijnstichting en de VRT kunnen je dan contacteren om te vragen om het bedrag alsnog over te maken. 
 • Het is niet mogelijk om cash geld af te geven tijdens De Warmste Week. Je kan enkel een symbolische cheque afgeven.
 • Stortingen in het kader van De Warmste Week geven je  geen recht op een fiscaal attestBijkomende voorwaarden voor ondernemingen en verenigingen


Als je een B2C actie organiseert in het kader van De Warmste week, dan zijn er een aantal bijkomende regels en voorwaarden:


 • Aan de organisatie, de merken en logo’s van De Warmste Week hangt een zeker imago, een zekere look & feel en positief verhaal vast. De Warmste Week is een begrip in Vlaanderen, gemaakt door zoveel Vlamingen met een warm hart en dat willen we graag zo houden. VRT wil haar handelsnamen, merken en logo’s beschermen tegen oneigenlijk gebruik en gebruik dat niet strookt met de waarden die zij nastreeft. Daarom vragen wij je om bij de registratie van je actie deze zo volledig mogelijk te kaderen en ervoor te zorgen dat je actie volledig in de geest van De Warmste Week past.
 • Je actie mag geen commerciële inslag hebben. Dit wil zeggen dat een gift in het kader van De Warmste Week geen doorslaggevend element mag zijn bij de beslissing van de klant om een product al dan niet te kopen.
 • Je mag geen actie organiseren met het doel de verkoop van je producten en/of diensten te bevorderen. Als VRT het vermoeden heeft dat dit wel het geval is, zal je je actie stopzetten indien dit wordt gevraagd door VRT. Je zal de reeds verkregen opbrengst ook in dat geval nog overmaken aan het goede doel.


Ben je een onderneming en wens je De Warmste Week te steunen door een product of dienst te verkopen aan consumenten, en een deel van de opbrengst (marge of winst) via De Warmste Week te schenken, dan vinden wij dit prima. Wij willen dan wel graag de volgende zaken afspreken:


Algemeen

 • Door je actie te registreren ga jij, het bedrijf dat de actie naar de consument organiseert, akkoord met de actievoorwaarden, en zorg je ervoor dat jouw actie binnen de waarden van De Warmste Week past.
 • Als de actie niet strookt met de actievoorwaarden, heeft VRT het recht je te vragen de actie stop te zetten
  In dat geval: (i) zal VRT het goede doel op de hoogte brengen; (ii) zal je de communicatie rond De Warmste Week stopzetten en verwijderen; (iii) de verkregen opbrengst wel nog doorstorten aan het goede doel. Tenzij het gaat om een ernstige inbreuk of een vermoeden van fraude, zal VRT steeds trachten je eerst te contacteren, zodat je de eventuele fout/vergissing kan rechtzetten. 


Communicatie

 • Je zorgt ervoor dat alle berichten die verband houden met jouw actie (ook) doorlinken naar de website van De Warmste Week
 • Je mag enkel het De Warmste Week logo gebruiken dat je kan downloaden via het promomateriaal dat je terugvindt via ‘Mijn Warmste Week’.Je mag het logo van De Warmste Week niet aanpassen.
 • Het is niet toegestaan om in advertenties en/of betalende communicatie, ongeacht het medium, te verwijzen naar De Warmste Week
 • Je communicatie mag niet misleidend zijn. Hiermee bedoelen we dat consument niet (potentieel) in verwarring gebracht mag worden, bv. doordat de consument de indruk kan krijgen dat je een partner bent van De Warmste Week, doordat de consument de indruk kan krijgen dat jouw website een website van De Warmste Week is.
  Uit je communicatie moet duidelijk blijken dat jouw bedrijf de actie organiseert en hierover communiceert, en niet VRT.
 • Bij online en offline mailings en communicatie zet je onze controle-adressen mee in je mailingbestand:
  De Warmste Week
  Auguste Reyerslaan 52
  1043 Brussel
  België
  Info@dewarmsteweek.be
 • Vermeld in al je communicatie rond De Warmste Week een link naar de pagina’s van onze (sociale) mediakanalen: Facebook, Twitter, Instagram en dewarmsteweek.be. Zo kan jouw doelpubliek meteen alles te weten komen over De Warmste Week en dit vanuit de juiste bronnen.


Merchandising

 • Breng geen producten op de markt die lijken op officiële De Warmste Week-merchandising, of waarbij de consument de indruk zou kunnen krijgen dat de producten (mede) worden verkocht door De Warmste Week/VRT.
 • Wil je een product verkopen met een link naar De Warmste Week (bv. met het De Warmste Week-logo)? Vraag dan eerst de toestemming, en stuur ten minste één exemplaar van het product naar volgend adres:
  De Warmste Week
  Auguste Reyerslaan 52
  1043 Brussel
  België

We vragen dit om te kunnen controleren dat je ons De Warmste Week logo correct gebruikt en om te controleren of het logo van De Warmste Week niet te opzichtig aanwezig is, zodat mensen zouden vergeten dat het product van jou is en niet van De Warmste Week afkomstig is. VRT neemt namelijk geen enkele aansprakelijkheid voor de producten of diensten die het ‘etiket’ De Warmste Week meekrijgen.

 • Stuur ons een kopie van het marketingmateriaal dat je wil gebruiken ter promotie van het De Warmste Week product.


Acties

 • Kortingsacties worden niet aanvaard als acties voor De Warmste Week.
 • Organiseer geen gelijkaardige initiatieven met gelijkaardige benamingen als de officiële De Warmste Week-initiatieven. Dit zou voor verwarring kunnen zorgen bij het publiek waardoor het voor hen moeilijk wordt om de officiële De Warmste Week-initiatieven te onderscheiden van de anderen.
 • Indien je je schenking aan De Warmste Week koppelt aan de aankoop van een product of dienst, dan moeten beide bedragen in een correcte verhouding staan ten opzichte van elkaar. De aankoopbeslissing van de consument mag niet onredelijk worden beïnvloed door het bedrag dat je zal schenken aan De Warmste Week. Je mag geen extra winst halen uit de verkoop van de producten of diensten in kwestie.
 • Het is niet toegestaan om een product of dienst te linken aan De Warmste Week met het doel de verkoop van de dienst of het product te bevorderen voor eigen gewin (meesurfen op de bekendheid van De Warmste Week).


VRAGEN?

Voor verdere vragen in verband met de actievoorwaarden, mag je een mail sturen naar info@dewarmsteweek.be.