Een tasje soep voor de warmste week ๐Ÿ

Ten voordele van CKG 't Kinderkasteeltje

Een boterham met soep
En een verkoop van snoep of koekjes weten we nog niet

Waarom dit goed doel?

We kiezen voor dit doel omdat het in onze regio ligt en ons hart ligt bij kinderen. Als job zijn we onthaalmoeder in een groepsopvang. ๐Ÿ˜€

CKG 't Kinderkasteeltje

CKG โ€™t Kinderkasteeltje is een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning gelegen in Nazareth, met een afdeling in Gentbrugge.

Het CKG biedt opvoedingshulp aan gezinnen, in al hun diversiteit, met kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dit kan zowel aan huis als in het centrum met een aanbod van mobiele en ambulante begeleidingen.

In het CKG te Nazareth is ook een residentiรซle werking waar dag- en nachtopvang geboden wordt aan 18 kinderen die tijdelijk niet in hun eigen gezinscontext kunnen verblijven.

Naast de opvang en begeleiding van het kind in de leefgroep, is er ook gezinsbegeleiding waarin nauw samengewerkt wordt met ouders en netwerk van het kind.

Bekijk dit goed doel

Video's